Chi đoàn khối Kỹ thuật tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2024 - 2027