Chi đoàn Trung tâm KSĐD Hà Nội hướng về các em nhỏ tại làng trẻ em SOS Hà Nội