Hội nghị tuyên truyền văn hóa an toàn hàng không tại Đài Kiểm soát không lưu Cát Bi