Công đoàn cơ sở Công ty Quản lý bay miền Bắc tổ chức cho các công đoàn viên đủ tiêu chuẩn tham quan, học tập trong nước năm 2016