Công đoàn cơ sở Công ty Quản lý bay miền Bắc tổ chức giao lưu bóng chuyền hơi nữ năm 2018