Công ty Quản lý bay miền Bắc: Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Điều lệ Công đoàn Việt Nam