Công ty Quản lý bay miền Bắc tổ chức du xuân đầu năm