Công ty Quản lý bay miền Bắc tổ chức hội thao cấp cơ sở năm 2017