Công ty Quản lý bay miền Bắc tổ chức Lễ Khai mạc Hội thao và Hội diễn văn nghệ quần chúng năm 2018 chào mừng 25 năm thành lập Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam