Công ty Quản lý bay miền Bắc trao ủng hộ công trình “Thắp sáng vùng biên” huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang năm 2022