Công ty Quản lý bay miền Bắc: Về nguồn nhân kỷ niệm ngày 20/10/2019