Đại hội Công đoàn Bộ phận Trung tâm Bảo đảm kỹ thuật nhiệm kỳ 2023-2028 tổ chức thành công