Đại hội Công đoàn cơ sở Công ty Quản lý bay miền Bắc nhiệm kỳ 2017- 2022