Đài kiểm soát không lưu Đồng Hới hỗ trợ cho CBCNV bị thiệt hại trong cơn bão số 10