Hội nghị kiểm điểm, đánh giá, phân loại tập thể và cá nhân lãnh đạo Công đoàn Công ty Quản lý bay miền Bắc năm 2022