Hội thao và Hội diễn Văn nghệ quần chúng năm 2018 của Công ty Quản lý bay miền Bắc tổ chức thành công