Kiểm tra công tác Công đoàn tại Công đoàn cơ sở Công ty Quản lý bay miền Bắc