Kiện toàn Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Công ty Quản lý bay miền Bắc nhiệm kỳ 2017-2022