Tháng Tri ân - Công ty Quản lý bay miền Bắc tổ chức về nguồn đất thiêng Quảng Trị, Huế