Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn Bộ phận Trung tâm Kiểm soát Đường dài nhiệm kỳ 2023-2028