Trung tâm Bảo đảm kỹ thuật - Công ty Quản lý bay miền Bắc tổ chức Lễ khai mạc Hội thao năm 2019