Chi bộ Ban Kiểm soát nội bộ tổ chức thành công Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022