Chi bộ Kiểm soát đường dài- Công ty Quản lý bay miền Bắc tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020-2022