Đại hội điểm - Chi bộ Văn phòng nhiệm kỳ 2020 - 2022 Đảng bộ Công ty Quản lý bay miền Trung