Đại hội Đảng bộ bộ phận Trung tâm Bảo đảm kỹ thuật miền Bắc nhiệm kỳ 2020 - 2025