Khẳng định vị trí, vai trò trong lĩnh vực quản lý bay Việt Nam