Chi bộ Đài kiểm soát không lưu Cát Bi - Đảng bộ Công ty Quản lý bay miền Bắc kết nạp đảng viên mới