Chi bộ Đài Kiểm soát không lưu Điện Biên, Công ty Quản lý bay miền Bắc kết nạp đảng viên mới