Chi bộ Đài Kiểm soát không lưu Vinh tổ chức kết nạp 02 đảng viên mới