Đảng bộ VATM đổi mới hoạt động, đáp ứng yêu cầu mới