Chi bộ Đài KSKL Thọ Xuân tổ chức Lễ kết nạp 02 đảng viên mới