Chi bộ Đội Công nghệ thông tin tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới