Chi Bộ Kiểm soát đường dài - Công ty Quản lý bay miền Bắc sinh hoạt chuyên đề nâng cao công tác phòng, chống Dịch Covid-19