Chi bộ Kiểm soát Đường dài tổ chức Lễ kết nạp 02 Đảng viên mới