Chi bộ Phòng Tổ chức cán bộ - Lao động, Công ty Quản lý bay miền Bắc tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới