Chi bộ Phòng Tổ chức cán bộ - Trung tâm Quản lý luồng không lưu tổ chức đại hội chi bộ điểm