Chi bộ Văn phòng Đảng - Đoàn thể thuộc Đảng ủy cơ sở Công ty Quản lý bay miền Bắc tổ chức kết nạp đảng viên mới