Công ty Quản lý bay miền Bắc: Hội nghị tuyên truyền phổ biến nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quí II