Công ty Quản lý bay miền Bắc: Lễ Kết nạp đảng viên mới