Đại hội chi bộ Văn phòng Đảng - Đoàn thể thuộc Đảng bộ Công ty Quản lý bay miền Bắc nhiệm kỳ 2017 - 2020