Đại hội điểm Chi bộ Phòng Kỹ thuật thuộc Đảng bộ Công ty Quản lý bay miền Bắc