Đảng ủy Công ty Quản lý bay miền Bắc: Hội nghị hướng dẫn, trao đổi nghiệp vụ công tác đảng năm 2019