Đảng ủy Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam giám sát Chi bộ Đài KSKL Thọ Xuân và Chi bộ Đội Radar Vinh trực thuộc Đảng ủy Công ty Quản lý bay miền Bắc năm 2018