Hai Chi bộ thuộc Đảng bộ bộ phận Trung tâm Kiểm soát Tiếp cận tại sân Nội Bài kết nạp đảng viên mới