Kiểm tra Chi bộ Đài Kiểm soát không lưu Vinh và Chi bộ Đội Radar Vinh năm 2023