Tổ chức thành công Đại hội chi bộ điểm Ban Tài chính