Đợt dông, mưa mạnh ảnh hưởng đến hoạt động bay tại các sân bay miền Bắc