Đoàn thanh niên Công ty QLBMN tổ chức chương trình giao lưu trao đổi chuyên môn về phương thức dẫn đường theo tính năng PBN