Hưởng ứng hành động “Chung tay hành động cho Thế giới sạch hơn 2023”