Đoàn viên thanh niên Khối cơ quan Tổng công ty triển khai thực hiện “Ngày Chủ nhật xanh”